فاز سنگین

جمله های سنگین کمر شکن جنبه نداری نیا تو

خدا  جونم ؟؟😔🙏

ولنتاین نزدیکه!!☹️

     بیا من و تو هم عاشق شیـمـــــ ـــ ــ ـ ـ🙁

من به تو هـــــــدیه بدم و تو هم به من!!😔🎁

 

         من به تو جــــــــــــونمو میدم

در عوض تو هم ی هدیه بده...

یه هدیه کوچولو🛌

 

یه روبان مشکی گوشه عکسم...😞🏴

 

 

 

| 21:9 | yasaman |

اگه تو روز وَلنّتاين bf يا Gf نَدارے

ناراحت نَباش حاجّے✋

خيلے ها روز♥مـادَر♥مادر نَدارن✖️

و...

خيلے ها روز♥پِــدر♥ پدر نَدارن✖️ پس اَلكے خودتو سركار نَزار

با اين"♂♀" چِرتو پــِرتا...

مَشتے عِشق يَعنے: "نَفس مـــــــــادَر"

 عِشق يعنــے:

"پينہ دَستـ پِـــــدَر"

 وَاَلسَّلامْ✋

 

 

 

| 21:4 | yasaman |

| 19:47 | fazi kooo |

| 16:36 | fazi kooo |

هــــــــــــِــــے تـــــــــــــو ☜

ذهــــــن ᓄــــریـــــضـــــــت نـــــتـــیــــجـــــہ تــــجــــــربـــهــ هــــاے

""ڪــــــثـــــیـــــــᓅـــــــتــــــــہ..

""✔ ᓄـنــو با بقیــہ ᓄـقایـــωـهــ نڪـــــלּ ✖

| 15:16 | fazi kooo |

| 11:54 | yasaman |

| 11:51 | yasaman |

↙👈آهـــــــــایْ بٰا تُوهَسْتــــم 👉↘

↙آقا پِسِری🚹 کـِه میخوٰای دوســـــتْ دُخـــــٔترِتْ دٰاف باشـــــــــــــه🚺↘

↙رُژِشْ قِرْمِزِ پُر رَنـــــــــــــــگْ باشهِ💄💋↘

↙بِهِشْ میـــــــگی عَزیـــــزَم سٰاپورتْ بیشْتَر بِهتْ میـــــادااٰا👖↘

↙مانْتوُ کوتاهْ و تَنْگْ و یَقِه بٰاز بپـــــــوشْ👍↘

◀↙✂ خُلاصَه اش کُنَمْ واسَتْ✂↘▶

↙اینارو به ابجی خودتم میگی ؟👸
هــheــه 

 

 

| 21:29 | yasaman |

 

 

دخـــــی جـــــون ⇨⇨⇩ لخـــــت عڪس مینـــــدازے واســـــِ ➣➣ لایڪ 👍

زیـــــرش بنـــــویس هـــــدف ما ☆★☆ جلــــب رضایت مشتری

 

| 21:28 | yasaman |

 

 

بـــــــا هــــــــــزارتــــــــــا دوز و کــــــلـــــک
واســــــــــه ســــــــــکــــــــــس بــــــــــهــــــــــت مــــــــــیــــــــــگــــــــــفــــــــــت هــــــــــســــــــــتــــــــــی یــــــــــه دخــــــــــیــــــــــه خــــــــــوب و تــــــــــک
الــــــــــان کــــــــــارش تــــــــــمــــــــــام شــــــــــده تــــــــــورو کــــــــــرده از زنــــــــــدگــــــــــیــــــــــش دک
زنــــــــــگ کــــــــــه مــــــــــیــــــــــزنــــــــــی بــــــــــهــــــــــش مــــــــــیــــــــــگــــــــــه بــــــــــرو بــــــــــه درَک
تــــــــــازه فــــــــــهــــــــــمــــــــــیــــــــــدی ایــــــــــن رابــــــــــطــــــــــه تــــــــــو صــــــــــورتــــــــــت شــــــــــده یــــــــــه لــــــــــَک‌‌
واقــــــــــعــــــــــیــــــــــتــــــــــه حــــــــــرفــــــــــام نــــــــــکــــــــــن شــــــــــَکツ| 21:27 | yasaman |

ghalebhaa